methyl 3-(2-naphthyloxymethyl)benzoate

methyl 3-(2-naphthyloxymethyl)benzoate