2-(4-Phenoxyphenoxy)ethyl benzoate

2-(4-Phenoxyphenoxy)ethyl benzoate