4-Cyano-4'-ethoxycarbonylazobenzene

4-Cyano-4'-ethoxycarbonylazobenzene