4-((4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl)-3-methoxybenzaldehyde

4-((4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl)-3-methoxybenzaldehyde