4-Methoxy-3-[(3-methyl-4-nitrophenoxy)methyl]benzaldehyde

4-Methoxy-3-[(3-methyl-4-nitrophenoxy)methyl]benzaldehyde