3-[(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)methyl]-4-methoxybenzaldehyde

3-[(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)methyl]-4-methoxybenzaldehyde