4-Methoxy-3-[(4-methoxyphenoxy)methyl]benzaldehyde

4-Methoxy-3-[(4-methoxyphenoxy)methyl]benzaldehyde