4-Methoxy-3-[(3-methoxyphenoxy)methyl]benzaldehyde

4-Methoxy-3-[(3-methoxyphenoxy)methyl]benzaldehyde