5-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-5-oxovaleric acid

5-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-5-oxovaleric acid