2-Oxo-2-phenylethyl 4-(dimethylamino)benzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 4-(dimethylamino)benzoate