2,4-Diphenyl-5,5-dimethylpyrazolidin-3-one

2,4-Diphenyl-5,5-dimethylpyrazolidin-3-one