3-Methoxy-4-(methylsulfonyloxy)benzonitrile

3-Methoxy-4-(methylsulfonyloxy)benzonitrile