3-(2-[Methyl(2-phenylethyl)amino]ethyl)phenol

3-(2-[Methyl(2-phenylethyl)amino]ethyl)phenol