2-(1,2-benzothiazol-3-yl)ethyl acetate

2-(1,2-benzothiazol-3-yl)ethyl acetate