4-(Methyleneamino)phenyldimethylamine

4-(Methyleneamino)phenyldimethylamine