1,2,4,5-Tetramethyl-3-(3-phenylpropyl)benzene

1,2,4,5-Tetramethyl-3-(3-phenylpropyl)benzene