1-Methyl-1-(4-methylphenyl)siletane

1-Methyl-1-(4-methylphenyl)siletane