1-Methyl-1-(3-methylphenyl)siletane

1-Methyl-1-(3-methylphenyl)siletane