2,2-Dichloro-N-(2-ethylphenyl)-3-phenylcyclopropanecarboxamide

2,2-Dichloro-N-(2-ethylphenyl)-3-phenylcyclopropanecarboxamide