6-Hydroxy-2,4-dimethylnicotinonitrile

6-Hydroxy-2,4-dimethylnicotinonitrile