4-(Dimethylamino)-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide

4-(Dimethylamino)-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide