N-[4-Trichloromethylbenzoyl]phenylalanine

N-[4-Trichloromethylbenzoyl]phenylalanine