Ethyl (2-oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetate

Ethyl (2-oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetate