[1-(4-Methoxy-phenyl)-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl]-acetic acid ethyl ester

[1-(4-Methoxy-phenyl)-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl]-acetic acid ethyl ester