1-(2,4-Dimethylphenyl)-1-methylsiletane

1-(2,4-Dimethylphenyl)-1-methylsiletane