1-(2,3,4-Trimethylphenyl)ethanone

1-(2,3,4-Trimethylphenyl)ethanone