2-Isopropenyl-3,6-dimethylpyrazine

2-Isopropenyl-3,6-dimethylpyrazine