Benzene, 1-ethynyl-2-(methylthio)-

Benzene, 1-ethynyl-2-(methylthio)-