2,5-Dimethyl-3-(2-propenyl)pyrazine

2,5-Dimethyl-3-(2-propenyl)pyrazine