2,2-Dimethyl-1-(2,4,6-trimethylphenyl)propan-1-one

2,2-Dimethyl-1-(2,4,6-trimethylphenyl)propan-1-one