3,3-Diphenyl-2-[1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethyl]oxaziridine

3,3-Diphenyl-2-[1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethyl]oxaziridine