1-Pentamethyldisilyloxy-2-phenylethane

1-Pentamethyldisilyloxy-2-phenylethane