4-Methyl-1-pentamethyldisilyloxypentane

4-Methyl-1-pentamethyldisilyloxypentane