Disilane, pentamethyl(1-methylethoxy)-

Disilane, pentamethyl(1-methylethoxy)-