7-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytetradecane

7-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytetradecane