6-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytetradecane

6-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytetradecane