5-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytetradecane

5-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytetradecane