5-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytridecane

5-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytridecane