4-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytridecane

4-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytridecane