3-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytridecane

3-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytridecane