2-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytridecane

2-Dimethyl(trimethylsilyl)silyloxytridecane