6-Ethyl-3-pentamethyldisilyloxydecane

6-Ethyl-3-pentamethyldisilyloxydecane