3-Ethyl-6-pentamethyldisilyloxyoctane

3-Ethyl-6-pentamethyldisilyloxyoctane