2-Ethyl-1-Pentamethyldisilyloxyhexane

2-Ethyl-1-Pentamethyldisilyloxyhexane