3-Methyl-1-pentamethyldisilyloxybutane

3-Methyl-1-pentamethyldisilyloxybutane