2-Ethyl-1,3-bis(trimethylsilyloxy)propane

2-Ethyl-1,3-bis(trimethylsilyloxy)propane