1-Pentamethyldisilyloxy-3-phenylpropane

1-Pentamethyldisilyloxy-3-phenylpropane