1-(Trimethylsilylmethyl)dimethylsilyloxyoctane

1-(Trimethylsilylmethyl)dimethylsilyloxyoctane