2-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]-1H-benzimidazol-1-yl}-1-(thiophen-2-yl)ethanone

2-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]-1H-benzimidazol-1-yl}-1-(thiophen-2-yl)ethanone