2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanamine

2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanamine